Deaths by citizenship: Poland in August 2002

All Years
NameDate of birthDate of deathAgeGenderCause of deathCountry of deathCitizenship
Bolesław Bonczar1923-09-302002-08-3178malePolandPoland
Robert Rabjasz1931-06-032002-08-3171malePolandPoland
Bogdan Baer1926-11-082002-08-2875malePolandPoland
Jan Michalski1953-07-272002-08-2849malePoland
Feliks Lipman1918-08-022002-08-2784malePoland
Marek Szapiro1917-02-042002-08-2685maleSwedenPoland
Blanka Kaczorowska1922-10-132002-08-2579femaleFrancePoland
Karolina Lanckorońska1898-08-112002-08-25104femaleItalyPoland
Weronika Dowlasz1925-05-202002-08-2577femalePolandPoland
Aleksander Lewin1915-12-152002-08-2486malePolandPoland
Kazimierz Palma1930-07-062002-08-2372malePoland
Eligiusz Hirnle1924-11-272002-08-2277malePolandPoland
Zygmunt Koralewski1936-03-082002-08-2266malePolandPoland
Anna Bursche-Lindnerowa1922-08-062002-08-2180femalePoland
Marek Kotański1942-03-112002-08-1960malePolandPoland
Józef Stolarczyk1940-03-202002-08-1862malePoland
Edward Dziewoński1916-12-162002-08-1785malePolandPoland
Tadeusz Koszarowski1915-09-162002-08-1786malePoland
Janusz Bardach1919-01-012002-08-1683malePoland
Tadeusz Płużański1920-08-152002-08-1682malePolandPoland
Jerzy Rosner1909-01-122002-08-1593malePoland
Józef Daniel Krzeptowski1921-07-292002-08-1381malePolandPoland
Tadeusz Nowak1929-01-032002-08-1273malePoland
Mieczysław Mackiewicz1937-05-312002-08-1165malePoland
Czesław Łuczak1922-02-192002-08-1080malePolandPoland
Henryk Gaworski1928-01-012002-08-0774malePolandPoland
Andrzej Skawina1934-12-182002-08-0567malePoland
Franciszek Bajor1921-01-102002-08-0581malePoland
Adam Antoni Piątkowski1930-05-052002-08-0472malePolandPoland
Leszek Maruta1930-11-082002-08-0471malePoland
Zygmunt Zbichorski1914-06-172002-08-0288malePoland