Deaths by citizenship: Poland in July 2003

All Years
NameDate of birthDate of deathAgeGenderCause of deathCountry of deathCitizenship
Ewa Krzyżewska1939-02-072003-07-3064femaleSpainPoland
Jerzy Kamiński1926-06-212003-07-3077malePolandPoland
Irena Maria Smólska1926-08-122003-07-2876femalePoland
Christian Belwit1956-03-182003-07-2647malePoland
Piotr Radzikowski1944-01-012003-07-2659malePoland
Szczepan Borkowski1929-04-262003-07-2674malePolandPoland
Grażyna Świtała1954-02-272003-07-2549femalePolandPoland
Maria Kozierska1922-06-162003-07-2481femalePolandPoland
Marian Bondzior1925-07-242003-07-2478malePoland
Jadwiga Polanowska-Misiorny1937-03-202003-07-2366femalePolandPoland
Leszek Talko1916-11-092003-07-2286malePoland
Ferdynand Pasiecznik1916-08-172003-07-2186malePoland
Jan Radożycki1911-11-222003-07-1991malePolandPoland
Ludger Szklarski1912-03-262003-07-1991malePolandPoland
Wanda Lasota1925-09-122003-07-1977femalePoland
Antoni Gołaś1919-12-292003-07-1883malePolandPoland
Józef Żywiec1953-01-212003-07-1850malePolandPoland
Vitold de Golish1921-01-012003-07-1782maleFrancePoland
Janusz Grodzicki1914-06-262003-07-1689malePolandPoland
Antoni Horst1915-06-042003-07-1488malePoland
Jerzy Bek1922-01-202003-07-1481malePoland
Stefan Mielczarek1917-04-302003-07-1386malePoland
Bogdan Czabański1927-04-242003-07-1176malePoland
Andrzej Jaroszewski1938-08-132003-07-0964malePoland
Kalina Skłodowska-Antonowicz1923-03-182003-07-0980femalePolandPoland
Alojzy Ciasnocha1921-01-212003-07-0882malePoland
Kazimierz Sheybal1920-05-042003-07-0883malePoland
Marek Polański1936-04-142003-07-0767malePoland
Roman Andrzejewski1938-02-192003-07-0765malePolandPoland
Zygmunt Konieczny1927-04-192003-07-0776malePoland
Beata Bogdanikowa1924-03-112003-07-0679femalePoland
Chaim Engel1916-01-102003-07-0487maleUnited States of AmericaPoland
Janusz Krzyżewski1938-04-192003-07-0465maleBulgariaPoland
Jerzy Gościk1934-01-012003-07-0469malePolandPoland
Jan Dubis1925-04-302003-07-0378malePoland
Stefan Czaja1943-09-012003-07-0359malePoland
Bogdan Frankiewicz1923-08-032003-07-0279malePoland
Henryk Krupa1935-03-082003-07-0268malePolandPoland
Lesław Paga1954-09-242003-07-0248malePoland
Dora Kacnelson1921-04-192003-07-0182femaleGermanyPoland